WYNIKI KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  informuje, że został rozstrzygnięty konkurs  na wolne stanowisko: Specjalisty ds. promocji i informacji w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.   Konkurs przebiegał w dwóch etapach.

W pierwszym etapie w dniu 24.06.2016 r. komisja konkursowa dokonała otwarcia i oceny formalnej 3 ofert, które wpłynęły na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. promocji i informacji.Po zakończeniu I etapu postępowania konkursowego, tj. w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem formalnym do II etapu postępowania konkursowego zakwalifikowali się niżej wymienieni kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze:

  1. Pani Katarzyna Flak – zam. Gorzyce (gmina Tryńcza)
  2. Pani Magdalena Długosz – zam. Kuryłówka (gmina Kuryłówka)
  3. Pan Michał Rybak – zam. Gniewczyna Łańcucka (gmina Tryńcza)

 

Drugi etap obejmował ocenę merytoryczną złożonych ofert  oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, które odbyły się 29.06 2016 r.  W wyniku przeprowadzonego naboru komisja konkursowa wybrała na stanowisko specjalisty ds. promocji i informacji Pana Michała Rybaka, który w najwyższym stopniu spełnił wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko i uzyskał największą liczbę punktów. Kandydat posiada wykształcenie wyższe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że kandydat dysponuje odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem i umiejętnościami wymaganymi na stanowisku specjalisty ds. promocji i informacji.

Wyniki punktacji przedstawiają się następująco:

  1. Pan Michał Rybak – 101 punktów na 130 punktów możliwych do uzyskania,
  2. Pani Katarzyna Flak – 76,6 punktów na 130 punktów możliwych do uzyskania,
  3. Pani Magdalena Długosz – 50,8 punktów na 130 punktów możliwych do uzyskania.