Posiedzenie grupy roboczej do spraw rozwoju lokalnego

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 12 kwietnia br. wziął udział w kolejnym posiedzeniu grupy roboczej do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) przy Komitecie Monitorującym dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych grup działania (LGD), w tym lokalnych grup rybackich, zarządów województw, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa.

Spotkanie zainicjowane zostało przez przedstawicieli LGD, a poświęcone było przede wszystkim aktualnej sytuacji związanej z wyborem strategii RLKS (LSR).
Dyskusja dotyczyła także zasad wyznaczania funduszu wiodącego w przypadku LSR współfinansowanych ze środków EFRROW i EFMR.

Przedstawiciele LGD wyrazili obawy, że kwoty dostępnych środków, do wysokości których wybierane są LSR, są niewystarczające, co może spowodować powstanie tzw. „białych plam” – obszarów, na których nie będzie realizowane podejście Leader w bieżącej perspektywie finansowej.

Z uwagi na trwające prace w komisjach wybierających LSR, powołanych we wszystkich województwach, uznano, że dyskusja na ten temat powinna być podjęta już po zakończeniu procesu wyboru LSR i powinna obejmować analizę skali problemu, powodów niewybrania poszczególnych LSR i możliwości finansowych PROW 2014-2020.

 

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Posiedzenie-grupy-roboczej-do-spraw-rozwoju-lokalnego