OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA
STOWARZYSZENIA ,,KRAINA SANU” – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 

Zarząd Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na wolne stanowisko: Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Opis stanowiska pracy oraz wymagania wobec kandydatów zawierają załączniki do ogłoszenia.

Oferta kandydata powinna zawierać następujące dokumenty:

–  Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej

–  List motywacyjny

–  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje

–  Kopie świadectw pracy

–  Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata

–  Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

–  Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dla potrzeb postępowania konkursowego   danych osobowych.

Oferty należy składać do 12 maja 2015 r. do godziny 15.00 bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania,

37 – 204 Tryńcza 375 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania”.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 642 23 20 (Stanisław Wielgos – Prezes Zarządu).

załączniki:

opis stanowiska pracy

 

                                                                                                                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                      Stanisław Wielgos