Absolutorium dla Zarządu za 2014 rok

14 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tryńcza odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. W posiedzeniu udział wzięło 29 członków Stowarzyszenia. Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Wielgos – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia i rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia. Następnie został przedstawiony protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia za rok 2014 r. oraz stanowisko Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Programowej Pan Teofil Jakubiec  przedstawił sprawozdanie z działalności Rady  oraz podsumował nabory wniosków, złożonych w  ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez Walne Zebranie czego następstwem było podjęcie stosownych uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2014

– udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2014

-zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia za rok 2014

NastępnieMagdalena Rachfał – dyrektor Biura Stowarzyszenia przedstawiła informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz podsumowanie działalności za lata 2009 – 2014. Ponadto przedstawiono i omówiono podstawowe zagadnienia związane z nowym okresem programowania 2014 – 2020.