Ważna informacja dla beneficjentów!

Z uwagi na konieczność monitorowania stopnia realizacji PROW 2007-2013 przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących.

Każdy Beneficjent, który podpisał umowę o dofinansowanie zobowiązał się do złożenia ankiety monitorującej po zakończeniu realizacji projektu. Ankieta zawiera informacje niezbędne do oceny efektów wdrażania Programu, jest źródłem danych wykorzystywanych w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej oraz służy do badania skuteczności i efektywności udzielonej pomocy.
Z tego względu rzetelne opracowanie ankiety i terminowe dostarczenie jej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  jest niezmiernie ważne, także dla Beneficjenta pomocy.

Ankietę wypełniają Wnioskodawcy dla projektów zrealizowanych, w których dokonano ostatecznej płatności w ramach poniższych Działań:

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – tzw. „małe projekty”:
– dla osób fizycznych – pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej.
– dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność.

 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
typ operacji: „Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki”, ankiety obejmują 5 kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku otrzymania ostatniej płatności. Każda kolejna ankieta jest składana w terminie 31 dni po zakończeniu danego roku sprawozdawczego.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące ankiet monitorujących:  formularze oraz instrukcje wypełniania, dostępne są na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl  w  zakładce „PROW 2007 -2013 – dokumenty sprawozdawczość beneficjenta”