Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

20 marca br. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Wielgos – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W posiedzeniu wzięło udział 29 członków Stowarzyszenia.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia i rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z działalności Zarządu. Kolejnym punktem było przedstawienie przez Pana Marka Tuleję – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu Komisji z kontroli działalności Zarządu.

Pan Teofil Jakubiec – przewodniczący Rady Programowej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Programowej oraz podsumował nabory wniosków złożonych przez gminy należące do LGD ,,Kraina Sanu”.

Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez Walne Zebranie czego następstwem było podjęcie stosownych uchwał w sprawie :

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012,

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012,

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia za 2012 r.,

– zatwierdzenia dokumentacji grantowej ,,Granty Krainy Sanu 2013”,

– udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2012,

– wysokości składki członkowskiej.