Przypominamy Beneficjentom PROW Oś 4 Leader o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną przez Beneficjenta z Instytucją Wdrażającą zobowiązany jest on do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z powyższym przypominamy beneficjentom o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Sanu,  po zakończeniu realizacji operacji tzn. po otrzymaniu płatności ostatecznej za zrealizowany i rozliczony projekt. Podpisaną ankietę w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia.

Formularz ankiety można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia pod adresem:  www.krainasanu.pl/ankiety/

Informacje pochodzące z ankiet stanowią podstawę do monitorowania stanu osiągnięcia wskaźników zaplanowanych do realizacji w LSR, stanu wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne działania, grup docelowych oraz wartości dodanej projektu.