Informacja dotycząca wyboru do dofinansowania operacji przez Radę Programową LGD

W wyniku przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ”oraz działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” trwającego od 29 listopada 2012r.  do 14 grudnia 2012r. Rada Programowa 16 bm.  wybrała wnioski do dofinansowania w ramach LSR.

Poniżej znajdują się listy rankingowe:

Lista wniosków wybranych do dofinansowania Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

lista wniosków wybranych do finansowania Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej