Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

30 lipca br. w biurze Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia  Pan Stanisław Wielgos.

Na Walnym Zebraniu podjęte zostały uchwały w sprawie:

– zmiany w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju,

– zmiany harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie LSR

– zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na posiedzeniu został omówiony projekt  zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju   dot. zwiększenia budżetu LSR, rozszerzenia zakresu określonych w LSR przedsięwzięć, celów szczegółowych, w związku z ubieganiem się przez LGD  o dodatkowe środki na realizację LSR.

Walne Zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany  Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań.