Podsumowanie 2011 roku

W dniu 28.03.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.

Głównym tematem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności za 2011r., sprawozdania z działalności Rady Programowej za 2011r., przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej do ww. sprawozdań oraz sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2009 – 2011.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jednogłośnie uchwaliło 9 uchwał w następujących sprawach:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2011 r,,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2011 r,,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi za 2011 r,,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia za 2011 r.,
  • przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na działanie „małe projekty”,
  • zatwierdzenia sprawozdania z realizacji LSR za lata 2009-2011,
  • zatwierdzenia planu wydatków środków własnych w roku 2012,
  • utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
  • nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu przez osobę fizyczną.