Zagroda edukacyjna

Zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z dokumentacją umożliwiającą wstąpienie do Sieci Zagród Edukacyjnych.

Zasady przynależności do sieci gospodarstw edukacyjnych

Sieć agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.  Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.

Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki definicji „Zagrody edukacyjnej”.

Udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy ODR.

Uczestnicy sieci otrzymują promocję ofert w ogólnopolskim systemie internetowym oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe, a także możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń.

Uczestnicy sieci otrzymują prawo do identyfikowania obiektu logo zagrody edukacyjnej.

„Zagroda edukacyjna” to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród wymienionych:

  • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
  • edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej,
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

Więcej informacji o projekcie na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl

Realizatorem projektu na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

ul. Meiselsa 1, 31 – 063 Kraków, tel. 12/ 424 05 23 (13)

e-mail: drow.krakow@cdr.gov.pl