Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania zwołanym na dzień 28 marzec 2012r. godz. 12.00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Tryńcza.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza zebrania.

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2011r.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia za 2011r.

5. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej do  sprawozdań wymienionych w punkcie 2 i 3.

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2009-2011.

7. Przedstawienie propozycji Zarządu w sprawie planu wydatków środków własnych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

8. Przedstawienie planu naboru wniosków w 2012 r wraz z projektem budżetu na poszczególne nabory.

9. Dyskusja do punktu 3,4, 5, 6 i 7.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2011r,

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2011r,

c) udzielenia absolutorium Zarządowi za 2011r,

d) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji LSR za lata 2009-2011,

e) zatwierdzenia planu wydatków środków własnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

 

Prezes Zarządu

Stanisław Wielgos