Nabory – archiwum

wersja ARCHIWALNA:

data publikacji: 17 października 2018 r.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Instytucja organizująca nabór:

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza

Termin trwania naboru:
od 2 listopada 2018 r. do 15 listopada 2018 r.  

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Sposób składania wniosku:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
 5. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z póź. zm.).

Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Zakres ten realizuje  Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez:

Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego

Cel szczegółowy II: Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:

 1. 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3.
 2. 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

      – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

     – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8.

 1. nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 368 334,12 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery zł 12/100).

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 3/2018),
 5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:

 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru:

 1. Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców objętych operacją (1-3 pkt)
 2. Wnioskowana kwota pomocy (0-2 pkt)
 3. Wkład własny Wnioskodawcy (0-2 pkt)
 4. Wsparcie grup defaworyzowanych (0-3 pkt)
 5. Wpływ operacji na zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich / rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt)
 6. Wpływ na ochronę środowiska lub klimatu (0-1 pkt)
 7. Gotowość do realizacji operacji (0-1 pkt)
 8. Zapotrzebowanie na produkty operacji (0-1 pkt)
 9. Wpływ operacji na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt)
 10. Obszar oddziaływania operacji (1-4 pkt)
 11. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD (0-1 pkt)
 12. Siedziba Wnioskodawcy (0-3 pkt)

Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018.

 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 25 punktów.

Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 7,5 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018.
 3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018.
 1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018.
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną – dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.
 3. Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
Dokumenty:

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, a także Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów:
16 642 23 20, 609 171 706

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 3

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze 3

Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze 3

Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze 3

Zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze 3

Zał. nr 5 do ogłoszenia o naborze 3

Formularz wniosku:

WoPP_19.2_I_3z_180227

WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn180320 (1)

IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

Umowa:

umowa_7z

Zalacznik_nr_1

Zalacznik_nr_2

Zalacznik_nr_3

Zalacznik_nr_3a

Zalacznik_nr_5

Wniosek o płatność:

WoP_19_2_I_W_3z (1)

WoP_19_2_I_W_3z_ark_wspolwn (1)

IWoP_19_2_I_W_3z

 

Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu

zał. nr 1 – cele i wskaźniki

zał. nr 2 karta oceny wstepnej

zał. nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności

zał. 3a. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika

zał. nr 4 -rejestr interesów członków organu decyzyjnego

4a. Rejestr interesów pracownika biura

zał. nr 5 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

zał. nr 6 Wykaz dokumentów przekazywanych do ZW

 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR

LSR Kraina Sanu 05.06.2018 aktualna

 

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej 28.11.2018 r.

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru 28.11.2018 r.

Lista operacji wybranych 28.11.2018 r

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 28.11.2018 r.data publikacji: 6 lipca 2018 r.

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne

1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych

(projekt grantowy)

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018/G

 Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Instytucja organizująca nabór:

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza

Termin trwania naboru:

od 24 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r.  

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Sposób składania wniosku:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)
  w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz
  z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich grantów decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
 5. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z póź. zm.). w ramach przedsięwzięć:

1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne

1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych

Zakres ten realizuje  Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez:

Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego.

Cel szczegółowy V: Rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD.

Przedsięwzięcie 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne.

Przedsięwzięcie 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych.

 Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

Pomoc na realizację zadania udzielana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Wartość każdego grantu, jaki ma być udzielony grantobiorcy nie może być niższa niż 5 tys. zł i wyższa niż 50 tys. zł.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne wynosi 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100).

Limit dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Łączna kwota na projekt grantowy wynosi 195 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100).

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
  Nr 1/2018/G,
 4. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 5. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 6. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:

 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru:

 1. Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców objętych operacją (1-3 pkt)
 2. Wnioskowana kwota dotacji (1-3 pkt)
 3. Operacja wpływa na rozwój kompetencji i aktywności mieszkańców (0-5 pkt)
 4. Wsparcie grup defaworyzowanych (0-1 pkt)
 5. Korzystanie ze wsparcia LGD przez Wnioskodawcę (1-4 pkt)
 6. Wpływ operacji na promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych (0-7 pkt)
 7. Wpływ operacji na aktywność społeczną mieszkańców (0-1 pkt)
 8. Obszar oddziaływania operacji (1-3 pkt)
 9. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD (0-2 pkt)
 10. Lokalizacja siedziby Wnioskodawcy (0-3 pkt)

Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2018/G.

 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 32 punkty.

Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 9,6 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  

 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi
  w formularzu wniosku, złożony zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców
  w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2018/G.
 3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia
  o naborze wniosków Nr 1/2018/G.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2018/G.
 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji operacji finansowanych ze środków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 6. Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza umowy o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu:

Dokumenty:

 • formularz wniosku o powierzenie grantu
 • formularz umowy o powierzenie grantu,
 • formularz wniosku o rozliczenie grantu,

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, a także Procedura wyboru i oceny grantobiorców
w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów:
16 642 23 20, 609 171 706

ogłoszenie o naborze granty Nr 1

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze 1

Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze 1

Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze 1

Zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze 1

Zał. nr 5 do ogłoszenia o naborze 1

Zał. nr 5 do ogłoszenia o naborze 1

 Wniosek o powierzenie grantu

Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o rozliczenie grantu

 

01. Procedura grantowa

zał. nr 1 – cele i wskaźniki

zał. nr 2 Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy

zał. nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności

zał. 3a. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika

zał. nr 4 -rejestr interesów członków organu decyzyjnego

4a. Rejestr interesów pracownika biura

Zał. Nr 5 Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru

zał. Nr 6 wniosek o powierzenie grantu

zał. Nr 7 umowa o powierzenie grantu

Zał. Nr 8 wniosek o rozliczenie grantu

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 12 do LSR

 

W ramach naboru zostało złożonych 6 wniosków, z czego 6 wniosków zostało wybranych do finansowania i mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – granty

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru – granty

Lista operacji wybranych – granty

Protokół z posiedzenia Rady 1.10.2018 r.

data publikacji: 20 czerwca 2018 r. 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Instytucja organizująca nabór:

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza

Termin trwania naboru:

od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Sposób składania wniosku:

1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
3. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
5. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z póź. zm.).
Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Zakres ten realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez:

Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego
Cel szczegółowy II: Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich.
Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:
1. 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3.
2. 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8.
3. nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 105 000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięć tysięcy złotych 00/100).

Warunki udzielenia wsparcia:

1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2018),
5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru:

1. Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców objętych operacją (1-3 pkt)
2. Wnioskowana kwota pomocy (0-2 pkt)
3. Wkład własny Wnioskodawcy (0-2 pkt)
4. Wsparcie grup defaworyzowanych (0-3 pkt)
5. Wpływ operacji na zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich / rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt)
6. Wpływ na ochronę środowiska lub klimatu (0-1 pkt)
7. Gotowość do realizacji operacji (0-1 pkt)
8. Zapotrzebowanie na produkty operacji (0-1 pkt)
9. Wpływ operacji na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt)
10. Obszar oddziaływania operacji (1-4 pkt)
11. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD (0-1 pkt)
12. Siedziba Wnioskodawcy (0-3pkt)

Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 25 punktów.
Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania wynosi 7,5 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018.
3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia
o naborze wniosków nr 1/2018.

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018.
5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów
o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną – dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.
6. Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

Dokumenty:

• formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
• formularz umowy o udzielenie wsparcia,
• formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, a także Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl
Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów:
16 642 23 20, 609 171 706

ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze 1

Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze 1

Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze 1

Zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze 1

Zał. nr 5 do ogłoszenia o naborze 1

W ramach naboru zostały złożone 3 wnioski, z czego 3  wnioski zostały wybrane do finansowania i mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR wybrane wnioski  zostały przekazane w dniu 20.09.2018 r. do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – infrastruktura

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru – infrastruktura

Lista operacji wybranych – infrastruktura

Protokół z posiedzenia Rady

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Instytucja organizująca nabór:

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza

Termin trwania naboru:

od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.  

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Sposób składania wniosku:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)
  w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz
  z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
 5. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z póź. zm.).

Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw.

Zakres ten realizuje  Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez:

Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego.

Cel szczegółowy II: Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich.

Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:

 1. 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3.
 2. 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

      – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

     – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8.

 1. nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 2/2018),
 5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:

 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru:

 1. Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców objętych operacją (1-3 pkt)
 2. Wnioskowana kwota pomocy (0-2 pkt)
 3. Wkład własny Wnioskodawcy (0-2 pkt)
 4. Wsparcie grup defaworyzowanych (0-3 pkt)
 5. Wpływ operacji na zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich / rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt)
 6. Wpływ na ochronę środowiska lub klimatu (0-1 pkt)
 7. Gotowość do realizacji operacji (0-1 pkt)
 8. Zapotrzebowanie na produkty operacji (0-1 pkt)
 9. Wpływ operacji na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt)
 10. Obszar oddziaływania operacji (1-4 pkt)
 11. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD (0-1 pkt)
 12. Siedziba Wnioskodawcy (0-3pkt)

Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2018.

 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 25 punktów.

Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 7,5 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2018.
 3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia
  o naborze wniosków nr 2/2018.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2018.
 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów
  o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną – dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.
 6. Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

Dokumenty:

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, a także Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów:
16 642 23 20, 609 171 706

ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze 2

Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze 2

Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze 2

Zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze 2

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o naborze 2

W ramach naboru został złożony 1 wniosek, który został wybrany do finansowania i mieści się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR wybrany wniosek został przekazany w dniu 20.09.2018 r. do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – plac zabaw

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru – plac zabaw

Lista operacji wybranych – plac zabaw

Protokół z posiedzenia Rady

 

Operacje w ramach poddziałania19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, umowa oraz wniosek o płatność dotyczą naboru nr 1/2018 oraz nr 2/2018:

Wniosek o przyznanie pomocy:

WoPP_19.2_I_3z_180227 (4)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania:

WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn180320 (3)

Instrukcja wypełniania wniosku:

IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

Umowa:

umowa_7z

Zalacznik_nr_1

Zalacznik_nr_2

Zalacznik_nr_3

Zalacznik_nr_3a

Zalacznik_nr_5

Wniosek o płatność:

WoP_19_2_I_W_3z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania:

WoP_19_2_I_W_3z_ark_wspolwn

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

IWoP_19_2_I_W_3z

 

Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu

zał. nr 1 – cele i wskaźniki

zał. nr 2 karta oceny wstepnej

zał. nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności

zał. 3a. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika

zał. nr 4 -rejestr interesów członków organu decyzyjnego

4a. Rejestr interesów pracownika biura

zał. nr 5 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

zał. nr 6 Wykaz dokumentów przekazywanych do ZW

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR

LSR Kraina Sanu 05.06.2018 aktualna

data publikacji 09.12.2016 r.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

Ogłoszenie o naborze: 

ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o naborze

 

Formularze wniosków,  instrukcja oraz biznesplan: 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) IW_WoPP_19_2_P_2_z_P

3. Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) BP_P_2z
 • Biznesplan (.docx) BP_P_2z
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) IP_BP_1z

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) umowa_P
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) zal_2_P

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY (PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

Protokół z posiedzenia Rady 22.02.2017 r.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – operacje uznane za niezgodne

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – operacje zgodne

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru

Lista operacji wybranych

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Ogłoszenie o naborze: 

ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o naborze

 

Formularze wniosków, instrukcja oraz biznesplan:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16

3.  Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) BP_I_2z
 • Biznesplan (.docx) BP_I_2z
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) IP_BP_1z

4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) umowa_IW
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) zal_1_IW
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) zal_2_IW
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) zal_3_IW
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) zal_4_IW
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) zal_5_IW
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) zal_5_a_IW

7. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) IWoP_19_2_I_W_2z_IW

 

Procedura wyboru operacji wraz z załącznikami (14.11.2016 r), kryteria wyboru operacji oraz LSR obowiązujące dla naboru  Nr 1/2017 i 2/2017

Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu

1.zał. nr 1- schemat procedury

2.zał. nr 2 – cele i wskaźniki

3. zał nr 3 Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy (2)

4. zał. nr 4 Deklaracja bezstronności i poufności dla kandydatów dokonujących weryfikacji

5.zał. nr5-rejestr interesów

6.zał. nr 6_Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

7.zał. nr 7 Wykaz dokumentów przekazywanych do ZW

 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR

LSR Kraina Sanu 14.11.2016 r.

 

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY (ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ):

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru

Lista operacji wybranych