Nabory – archiwum

wersja ARCHIWALNA:

data publikacji 09.12.2016 r.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

Ogłoszenie o naborze: 

ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o naborze

 

Formularze wniosków,  instrukcja oraz biznesplan: 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) IW_WoPP_19_2_P_2_z_P

3. Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) BP_P_2z
 • Biznesplan (.docx) BP_P_2z
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) IP_BP_1z

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) umowa_P
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) zal_2_P

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY (PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

Protokół z posiedzenia Rady 22.02.2017 r.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – operacje uznane za niezgodne

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – operacje zgodne

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru

Lista operacji wybranych

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Ogłoszenie o naborze: 

ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o naborze

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o naborze

 

Formularze wniosków, instrukcja oraz biznesplan:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16

3.  Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) BP_I_2z
 • Biznesplan (.docx) BP_I_2z
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) IP_BP_1z

4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) umowa_IW
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) zal_1_IW
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) zal_2_IW
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) zal_3_IW
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) zal_4_IW
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) zal_5_IW
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) zal_5_a_IW

7. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) IWoP_19_2_I_W_2z_IW

 

Procedura wyboru operacji wraz z załącznikami (14.11.2016 r), kryteria wyboru operacji oraz LSR obowiązujące dla naboru  Nr 1/2017 i 2/2017

Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu

1.zał. nr 1- schemat procedury

2.zał. nr 2 – cele i wskaźniki

3. zał nr 3 Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy (2)

4. zał. nr 4 Deklaracja bezstronności i poufności dla kandydatów dokonujących weryfikacji

5.zał. nr5-rejestr interesów

6.zał. nr 6_Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

7.zał. nr 7 Wykaz dokumentów przekazywanych do ZW

 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR

LSR Kraina Sanu 14.11.2016 r.

 

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY (ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ):

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru

Lista operacji wybranych