Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w związku z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zmian w budżecie do obniżonej kwoty środków  oraz zmian zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników i planu działania  zwraca się do mieszkańców obszaru LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, organów LGD do składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach LSR.

Treść Lokalnej Strategii Rozwoju została zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.krainasanu.pl Mając na uwadze złożoność procedury oraz terminy dostosowania strategii do aktualnie obowiązującego budżetu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju do dnia 17 czerwca br.

„Formularz proponowanych zmian w LSR” dostępny jest również w Biurze Stowarzyszenia.

 

Do pobrania :

Formularz proponowanych zmian w LSR