Tryńcza

Gmina Tryńcza – miejscowości:

  • Tryńcza
  • Gniewczyna Tryniecka
  • Gniewczyna Łańcucka
  • Głogowiec
  • Gorzyce
  • Jagiełła
  • Ubieszyn
  • Wólka Małkowa
  • Wólka Ogryzkowa
 
Gmina Tryńcza położona jest w północno-wschodniej części powiatu przeworskiego w widłach 3 rzek : Sanu, Wisłoka i Mleczki. Przez teren gminy przebiegają dwa szlaki drogowe : Nisko – Jarosław , Lublin – Przeworsk. Przebiega również linia kolejowa łącząca Przeworsk z Warszawą przez Sandomierz, Skażysko- Kamienną oraz Lublinem.

Powierzchnia gminy wynosi 7056ha.Gmina Tryńcza jest gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują ok.70% powierzchn gminy. Klimat na terenie gminy jest łagodny, sprzyjający rozwojowi rolnictwa. Warunki naturalne gminy Tryńcza dają możliwość organizowania popularnych form wypoczynku-turystyki rowerowej i pieszej. Wykorzystując bliskość miasta Przeworska, ekologicznie czyste środowisko, zalesione tereny gmina mogłaby stać się miejscem wypoczynku sobotnio-niedzielnego.

W środkowo-wschodniej części gminy znajdują się lasy zajmujące powierzchni 1202ha, co stanowi 17% powierzchni gminy. Bogate w rośliny bagienne jest stare koryto Wisłoka miedzy Gniewczyną Tryniecką a Wólką Małkową. Wydmy piaszczyste występujące w okolicy Jagiełły, Gorzyc, Wólki Ogryzkowej , porośnięte są lasami sosnowymi i dębami. Nad brzegami rzek rosną głównie wierzby, olchy, osiki i topole. Obszary leśne stanowią 15% gminy, tło drzewostanu 75% sosna,25% buk i dąb. Dominującym typem siedliskowym jest las mieszany.

Dominują uprawy zbóż i hodowla trzody chlewnej. Przeważają gospodarstwa 2-4 hektarowe. Gminę przecina linia kolejowa Przeworsk – Stalowa Wola, z dwoma przystankami na jej terenie ( Wólka Małkowa, Gniewczyna . Przez teren gminy przebiegają dwa krzyżujące się szlaki drogowe: droga krajowa Nisko – Jarosław oraz droga wojewódzka Lublin – Przeworsk. Gmina Tryńcza posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę komunalną: sieć gazowa, wodociągowa i telefoniczna obejmuje wszystkie miejscowości. 78% odpadów podlega selektywnej zbiórce.Od 2002 r. funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w Tryńczy.

Obecnie z kanalizacji korzysta już 7 wiosek. Realizację budowy kanalizacji w pozostałych 2 miejscowościach zakłada się na lata 2006 – 2007. Na terenie gminy istnieje 5 szkół podstawowych oraz 3 gimnazja. W 2001 r. ukończono budowę hali sportowej przy szkole w Gniewczynie Łańcuckiej.

Największym przedsiębiorstwem w gminie funkcjonującym od 1982 r. jest fabryka Wagonów ,,Gniewczyna S.A.” trudniąca się produkcją wagonów towarowych (m.in. węglarki samowyładowcze, podzespoły do wagonów metra dla odbiorcy z Australii).

Ponadto: Wytwórnia Mas Bitumicznych, Zakład Eksploatacji Kruszywa ,,KRUSZGEO”, Betoniarnia ,,RESBUD”, piekarnie, tartaki. Ponadto liczne podmioty w sferze usług, handlu, gastronomii i rzemiosła. Na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 300 podmiotów gospodarczych.