Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” obowiązuje wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:

  • rozpoczętych 8 września 2013 r. i później oraz
  • rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 8 września 2013 r.

wersja edytowalna

wniosek o przyznanie pomocy

ekonomiczny plan operacji

oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

oświadczenie właściciela nieruchomości

gwarancja zwrotu zaliczki

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.)

instrukcje

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji

  • Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów – otwórz
narzędzia pomocnicze
wzór zapytania ofertowego Zapytanie_ofertowe_wzor
  • Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 126, 226, 311, 312, 413-311 i 312 PROW 2007-2013 – otwórz
 

 

Broszura informacyjna  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” obowiązuje od dnia 3 września 2011 r.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach naborów wniosków, w których dzień 3 września 2011 r. wypadał w trakcie trwania naboru (do wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru) będą zobowiązani w ramach uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzy w wersji PROW_413_311/11/01.

Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 3 września 2011 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2011 nr 172, poz. 1027).

wersja edytowalna:

Wniosek o przyznanie pomocy

Ekonomiczny plan operacji

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Gwarancja zwrotu zaliczki

wersja nieedytowalna:

Wniosek o przyznanie pomocy

Ekonomiczny plan operacji

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Gwarancja zwrotu zaliczki

instrukcje:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wniosek o płatność wersja edytowalna

Wniosek o płatność wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku

Dokumenty LGD:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Minimalne wymagania

oświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU