Projekt grantowy

Projekt Grantowy pn. „Promocja obszaru LGD „Kraina Sanu” poprzez zakup strojów, instrumentów muzycznych  oraz organizację warsztatów i działań aktywizujących.”

Operacja obejmuje zadania, które wpływają na osiągnięcie celów LSR, są zgodne z celem ogólnym: 1.0  Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego jak i z Celem  szczegółowym V: Rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD. Zadania wpłynął na realizację przedsięwzięć  1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne jak i  1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych poprzez promocję obszaru objętego LSR, promocji produktów lokalnych , aktywizacji społeczności lokalnej. Wszystkie zadania wzbogacą ofertę kulturalną obszaru LGD, sposobu spędzania wolnego czasu co wpłynie na poprawę jakości ich życia. Podniesienie świadomości społecznej mieszkańców przyczyni się do zwiększenia ich zaangażowania w inicjatywy społeczne, dbałości o zasoby kulturowe i historyczne oraz promocję obszaru.

Operacja obejmuje 8 zadań realizowanych przez Grantobiorców wyłonionych w konkursie o powierzenie grantów w zakresie działań aktywizujących środowiska lokalne (4 zadania) i Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych (4 zadania).
Każdy Grantobiorca po podpisaniu umowy o powierzenie grantu otrzyma 100% wnioskowanej kwoty grantu na wykonanie zaplanowanych zadań, które określił we wniosku co umożliwi ich sprawne rozpoczęcie. Zadania wyłonione w konkursie będą realizowane przez stowarzyszenia i OSP których cele statutowe przewidują realizację z zakresu ww. przedsięwzięć 1.5.2 i 1.5.3. Wskaźniki projektu grantowego zostaną osiągnięte poprzez wsparcie i podpisanie umów z gratobiorcami szt.8.

W ramach operacji grantobiorcy nie będą uzyskiwać dochodu, żadne zadanie nie wiąże się z odpłatnością za uczestnictwo lub degustację. Wszystkie inicjatywy mają charakter ogólnodostępny. Organizacja działań aktywizujących będzie ciekawą ofertą dla społeczności lokalnej  na sposób do spędzenia  wolnego czasu a  warsztaty z zakresu rękodzieła ludowego i tradycji kulinarnych przyczynią się do promocji obszaru LGD ” Kraina Sanu”. Społeczność lokalna pozna smaki przeszłości nauczy się koronkarstwa ludowego co zainspiruje ich do kultywowania i przekazywania tradycji ludowych.
Zakres operacji: Przedsięwzięcie 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne:
1.Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny – ratujemy i uczymy ratować.
2.Warsztaty z zakresu tradycji kulinarnych regionu dla najmłodszych mieszkańców Sobiecina.
3.Warsztaty rękodzieła ludowego dla mieszkańców Kostkowa.
4. Organizacja przeglądu talentów muzycznych Gminy Adamówka.
Zakres operacji w Przedsięwzięcie 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych:
5.Zakup Instrumentów muzycznych dla orkiestry Dętej w Kuryłówce.
6.Promocja obszaru LSR podczas warsztatów koronkarskich, rękodzieła ludowego połączonych z wyjazdem studyjnym.
7.Utworzenie Tuczempskiego Muzeum Wsi.
8.Zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Majdanie Sieniawskim.      

 

Projekt grantowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

Projekt Grantowy „Promocja obszaru LGD „Kraina Sanu”
poprzez zakup strojów, instrumentów muzycznych i organizacji działań aktywizujących”

Projekt Grantowy „Promocja obszaru LGD „Kraina Sanu” poprzez zakup strojów, instrumentów muzycznych i organizacji działań aktywizujących” ma na celu Promocję obszaru objętego LSR poprzez doposażenie czterech podmiotów w instrumenty muzyczne lub stroje oraz organizacja 2 działań aktywizacyjnych.
Obejmuje zadania wpisujące się w zakres Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych:

Przedsięwzięcie 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne:

 • Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Wiązownica – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica,
  Zadanie ma na celu zwiększenie oferty na realizację aktywnego trybu życia na obszarze Gminy Wiązownica oraz na obszarze całego LGD. Organizacja turnieju stworzy możliwość udziału w nim różnych grup mieszkańców w tym grup defaworyzowanych wskazanych w LSR. Wspólne uczestnictwo w zawodach sportowych umożliwi większą integrację i aktywizację społeczności lokalnej.

   

   

 • Ruszajmy się dla zdrowia – zadanie realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Sokół” Sieniawa,
  Zadanie ma na celu organizację Turnieju Sołectw. Zorganizowane zostaną rozgrywki drużynowe meczu piłki nożnej, w ramach których zostaną wyłonione trzy najlepsze sołectwa. Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie powszechnie dostępny i umożliwi spędzenie wolnego czasu aktywnie.

   

   

 • Dbamy o tradycję i kulturę naszego regionu – zakup kostiumów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Chóralne – „Chór Cantilena” i „Przyjaciół Czytelnictwa”,
  Celem inicjatywy będzie aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja regionu i tradycji. W ramach zadania zakupione zostaną jednolite kostiumy dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy oraz zorganizowane zostanie wydarzenie kulturalne pn.: „Muzyka aktywizuje pokolenia”.

   

  Przedsięwzięcie 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych:

   

 • Zakup strojów regionalnych promujących Gminę Wiązownica – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica,
  Zadanie ma na celu promocję obszaru objętego LSR poprzez zwiększenie świadomości społeczności lokalnej o tradycjach regionu, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz podkreślenie tożsamości i tradycji związanej z obszarem LGD poprzez zakup przeworskich kobiecych strojów ludowych z gorsetem z okolic Wiązownicy oraz męskich mundurów z okresu Księstwa Warszawskiego.

   

   

 • Zakup strojów ludowych dla członków Stowarzyszenia Krzewienia Kultury i Tradycji „Piganeczki” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Krzewienia Kultury i Tradycji „Piganeczki”,
  Zadanie ma na celu promocję obszaru objętego LSR poprzez zwiększenie świadomości społeczności lokalnej o tradycjach regionu, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz podkreślenie tożsamości i tradycji związanej z obszarem LGD poprzez zakup regionalnych strojów ludowych dla członków Stowarzyszenia. Stylistyka strojów nie jest znana młodym pokoleniom co pozwoli zwiększyć ich świadomość związaną z kulturą ich regionu.

   

   

 • Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy – zadanie realizowane przez Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „Wiara”,
  Celem projektu jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, a także wzmocnienie i kultywowanie tradycji muzycznych wśród mieszkańców poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy.
  Ponadto realizacja operacji umożliwi rozwój tożsamości społeczności lokalnej oraz promocję obszaru objętego LSR poprzez udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej z różnych muzycznych przeglądach festiwalach i koncertach na terenie LGD jak i poza terenem kraju.

 

Projekt grantowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich        na lata 2014-2020.