Praca zespołu

W naszym LGD pracuje również zespół roboczy składający się z pracowników biura, Zarządu, Rady oraz w zależności od tematyki prowadzonych spotkań zaproszonych ekspertów z konkretnej dziedziny przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi takimi jak organizacje pozarządowe, gminy. Osoby te biorą czynny udział w tworzeniu LSR. Celem zespołu roboczego jest wyznaczanie kierunku prac nad poszczególnymi rozdziałami LSR oraz analiza danych zebranych podczas spotkań konsultacyjnych. Spotkania zespołu roboczego odbywają się poprzez kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy, wykorzystując media społecznościowe, a także online, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego miało miejsce 18 lipca 2022 roku, jeszcze przed rozpoczęciem spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami poszczególnych gmin, kolejne bezpośrednio po nim tj. 21 lipca 2022 roku. Trzecie tematyczne dotyczące diagnozy obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR oraz zakresów analizy potrzeb rozwojowych i potencjałów LSR -15.02.2023r. Kolejne spotkanie dotyczyło zakresów wsparcia i celów przypisanych im przedsięwzięć oraz planu działania oraz planu finansowego LSR (17.04.2023 r.), kończąc na spotkaniu w dniu 25.04.2023 r. dotyczącym zasad i procedur dokonywania ewaluacji oraz monitoringu. 

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.