Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Logo Stowarzyszenia:

Wyjaśnienia dotyczące wizualizacji logotypów PROW 2014-2020 w związku z realizacją operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020      

Głównym aktem prawnym regulującym tę tematykę jest Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE nr L 227/18 z 31 lipca 2014 r.). Z treści art. 13 ust. 2 przywołanego aktu wynika, że „Szczegółowe przepisy dotyczące obowiązków instytucji zarządzającej i beneficjentów, jeśli chodzi o informację i reklamę, określono w załączniku III”.

Należy przypomnieć, że zasady opisane w Załączniku nr III do Rozporządzenia 808/2014 zostały opisane i rozwinięte w „Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” dostępnej pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Ksi%C4%99ga+wizualizacji+znaku+PROW+2014-2020_zmiana+31+08+2017.pdf/11680680-1fa8-f501-84f0-f8e5805f2b3d

Warto zwrócić uwagę na fakt, że obowiązki informacyjne w zakresie otrzymanego wsparcia zostały na beneficjentów nałożone postanowieniami umów o przyznanie pomocy, przy czym sformułowania postanowień w tym zakresie uzależnione są od poddziałania w ramach, którego przyznawana jest pomoc. Przykładowo można tu podać treść § 5 ust. 1 pkt 18 wzoru umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Zgodnie z tym zapisem beneficjent ma obowiązek „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej”.

Działania informacyjne i promocyjne dotyczą:

  • miejsca realizacji operacji,
  • dokumentów związanych z operacją upublicznianych a także przeznaczonych dla uczestników np. szkoleń,
  • wydawnictw drukowanych, albumów, ulotek itp.,
  • stron internetowych,
  • materiałów w formie elektronicznej (np. prezentacje, audycje),
  • materiałów promocyjnych w formie gadżetów, strojów itp.

Nie ma natomiast obowiązku znakowania dokumentacji przetargowej związanej z realizowana operacją jak również umów zawartych w wyniku realizacji operacji (str. 10 Księgi wizualizacji).

Niektóre z realizowanych projektów wymagają oznaczenia z zastosowaniem plakatu promocyjnego, tablicy informacyjnej lub bilbordu. Obowiązki te uzależnione są od poziomu całkowitego wsparcia publicznego na operację.

W okresie realizacji operacji beneficjent zobowiązany jest informować opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW za pomocą informacji zamieszczonej na:

  • plakacie (o minimalnym formacje A3) lub tablicy informacyjnej, gdy wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji przekracza 50 tys. euro (str. 20 Księgi wizualizacji),
  • tymczasowym bilbordzie dużego formatu, gdy wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji dotyczącej działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, przekracza 500 tys. euro (str. 18 Księgi wizualizacji).

Gdy wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji przekracza 500 tys. euro i dotyczy ona zakupu środków trwałych lub działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, nie później niż 3 miesiące po zakończeniu operacji beneficjent zamieszcza stałą tablicę lub bilbord dużego formatu.

Jednym z elementów zamieszczanych na plakacie, bilbordzie, tablicy oraz na stronie internetowej beneficjenta (jeżeli taka istnieje), jest cel operacji. Przygotowując wniosek o przyznanie pomocy należy tak skonstruować cel operacji, by w pełni oddawał przedmiot operacji, jak również był zrozumiały i niezbyt długi z praktycznego punktu widzenia.

Dla projektów infrastrukturalnych i budowlanych sugerowane wymiary bilbordu dużego formatu oraz stałej tablicy (szczególnie gdy jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy) wynoszą 2 m x 3 m. Dla pozostałych operacji rekomendowana wielkość bilbordu to 80 cm x 120 cm. Natomiast wielkość stałej tablicy to format A3. Takie stałe tablice można zamieszczać np. przy wejściu do budynku.
Przepisy UE nie określają wymiarów tablicy informacyjnej.

Rekomendowana wielkość to 80 cm x 120 cm lub format A3.

Niezależnie od wysokości wsparcia Beneficjenci powinni zamieszczać informację o uzyskanym dofinansowaniu na swoich stronach internetowych.
Przed każdorazowym podjęciem działań informacyjno-promocyjnych dotyczących operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Księgi wizualizacji.