Poprawki do nowej LSR

Szanowni Państwo,
w związku z pracami nad opracowywaniem STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO na lata 2023-2027 dla obszaru gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza, Wiązownica Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informujemy o konieczności jej poprawy formalnej w związku z wezwaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Poprawa dotyczy następujących elementów:
– usunięcie na str. 30 zapisu o braku udostępnienia przez Instytucję Zarządzającą wymagań dotyczących wizualizacji w zakresie PS dla WPR na lata 2023-2027
– dodanie podrozdziału 3.8 Analiza wniosków z konsultacji – zastosowana metodologia wyboru propozycji (jest to uzasadnienie dokonanych na poziomie LSR wyborów)
– ujednolicenie w LSR i w załącznikach do LSR nazewnictwa wskaźników produktu i rezultatu (poprawka porządkowa),
– skorygowanie w załącznikach do LSR części wskaźników uwzględnienie narastającej ich wielkości (poprawka porządkowa),
– uwzględnienie w załącznikach do LSR narastającej wielkości budżet (poprawka porządkowa),
Pozostałe zapisy zawarte w LSR nie podlegają zmianie.
W celu zapoznania się z korektą LSR – zapraszamy bezpośrednio do Biura LGD w godzinach jego otwarcia.
Są to poprawki wynikające z wezwania, porządkowe, dlatego nie będą podlegać opiniowaniu.
Zostaną one zatwierdzone w piątek 04.08.2023 roku przez Zarząd LGD, zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi ze Statutu. Po zatwierdzeniu – skorygowana LSR zostanie przekazana niezwłocznie do Samorządu Województwa.
Dziękujemy raz jeszcze za aktywne zaangażowanie na poszczególnych etapach przygotowania LSR oraz wszelkie wsparcie.