Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – projekt grantowy

W dniu  16 listopada 2020 r. na posiedzeniu Rady organ decyzyjny dokonał oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2020/G  na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”.

Łączny limit dostępnych środków w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych” w naborze trwającym od 11 września 2020 r. do 30 września 2020 r. wynosił 196 322,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa zł 00/100 gr).
Limit dostępnych środków w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne wynosił 46 199,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć zł 00/100 gr). 
Limit dostępnych środków w ramach przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych wynosił 150 123,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy zł 00/100 gr).

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej 16.11.2020

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriow wyboru 16.11.2020

Lista operacji wybranych 16.11.2020

Protokoł nr 2 z posiedzenia Rady w dniu 16.11.2020