Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu  28 listopada 2018 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2018 przeprowadzonego w terminie od 02.11.2018  r. do 15.11.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej. Limit dostępnych środków dla powyższego działania wynosi 368 334,12 zł.

W ramach naboru został złożony 1 wniosek  na kwotę 299 979,00 zł.  Wniosek został wybrany do finansowania i mieści się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej 28.11.2018 r.

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru 28.11.2018 r.

Lista operacji wybranych 28.11.2018 r

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 28.11.2018 r.