Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania.

Termin zebrania :  30 marca 2016 r. ( środa ) godz. 1100

Miejsce zebrania : Sala konferencyjna Urzędu Gminy  Tryńcza

Proponowany porządek obrad :

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

2.  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz  sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia

3.  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2015

4.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia za rok  2015

5.  Podjęcie uchwał w sprawie :

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015

– udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2015

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia za rok    2015

6. Wolne wnioski i zapytania

7. Zamknięcie obrad

Prezes Zarządu

Stanisław Wielgos