Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 14.04.2015 r.

Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

             Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania.

                                                                                                                                                                                 Termin zebrania : 14 kwiecień 2015 r. ( wtorek) godz. 1200

Miejsce zebrania : Sala konferencyjna Urzędu Gminy  Tryńcza

 

Proponowany porządek obrad :

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

2.  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
oraz  sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia

3.  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2014

4.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia za rok   2014

5.  Podjęcie uchwał w sprawie :

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2014

– udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2014

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia za rok

2014

6. Informacja Dyrektora Biura o bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz podsumowanie

    działalności za lata 2009 -2014.

7. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych nowym okresem

    programowania 2014-2020.

8. Wolne wnioski i zapytania

9. Zamknięcie obrad.