Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania.

Termin zebrania :  12 luty 2014 r. godz. 12.00

Miejsce zebrania : Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy w Tryńczy

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia
  3. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2013
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia za 2013 r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie :

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2013

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia

– udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2013

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia za

rok  2013

– stwierdzenia upływu kadencji Komisji Rewizyjnej

– stwierdzenia upływu kadencji Zarządu Stowarzyszenia

– stwierdzenia upływu kadencji  Rady Programowej

6.   Wybór Prezesa, Zarządu, w tym:

6.1 przedstawienie zasad wyboru Prezesa Zarządu, Członków Zarządu

6.2 zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu,

6.3  głosowanie w sprawie wyboru Prezesa Zarządu

6.4 zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu

6.5  głosowanie nad kandydaturami na członków Zarządu,

6.6  podjęcie uchwał o wyborze Prezesa Zarządu, poszczególnych członków Zarządu,

7. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

7.1  przedstawienie zasad wyboru Komisji Rewizyjnej

7.2  zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej,

7.3  głosowanie nad kandydaturami na członków Komisji Rewizyjnej

7.4  podjęcie uchwał o wyborze poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

8.  Wybór Rady Programowej Stowarzyszenia

8.1  Przedstawienie zasad wyboru członków Rady Programowej

8.2  zgłaszanie kandydatów na członków Rady

8.3  głosowanie nad kandydaturami na członków Rady

8.4  podjęcie uchwał o wyborze poszczególnych członków Rady Programowej

9.  Informacja Dyrektora Biura o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

10.  Wolne wnioski i zapytania

11.  Zamknięcie obrad.