Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

25 października odbyło się Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kraina Sanu” -LGD na którym w pierwszej kolejności  omówiono stan realizacji  budżetu LSR oraz zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie doprecyzowania wskaźników określonych w LSR.  Zmiany  wynikają  z opracowania programu naprawczego dla realizacji strategii. Po przeprowadzonej dyskusji  Walne Zebranie podjęło uchwały w sprawie zmian w strategii  oraz w budżecie LSR, zmian w harmonogramie przewidywanych terminów  podawania do publicznej wiadomości informacji  o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.   Po zaakceptowaniu zmian przez Urząd Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego, LGD będzie mogło wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w I kwartale 2013 r. na działanie  „Odnowa i rozwój wsi” , „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe projekty”

    .